NONSTOP servis: +420 608 273 203
MENU

GDPR

Nacházíte se zde:

Prohlášení o zpracování osobních údajů společnosti

ASEC - elektrosystémy s.r.o. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Společnost ASEC - elektrosystémy s.r.o. se sídlem: Havelkova 689/23, 625 00 Brno a provozovnou: Pražákova 52, 619 00 BRNO, IČ: 26277930 (dále jen ASEC), zpracovává jako správce osobní údaje fyzických osob při poskytování svých služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) účinnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou ČR. Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, k jakým účelům a jak dlouho ASEC tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů (zákazník správce, zaměstnanec správce, dodavatel služby, uchazeč o zaměstnání, jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci) ASEC poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s ASEC, nebo které ASEC shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

 1. Zdroje osobních údajů
 • přímo od fyzické osoby v rámci uzavření smlouvy, objednávky a poptávky na služby, jednání apod. (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář, vizitky aj.)
 • od právnické osoby v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu – osobní údaje fyzických osob zastupujících právnickou osobu
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.) za účelem vytváření účetních dokladů a kontroly správnosti informací

 

 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, za účelem posílání obchodních sdělení či informačních sdělení aj.)

     

 1. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob ASEC zpracovává z následujících důvodů:

 • plnění smlouvy (objednávky), kterou klient s ASEC uzavřel, především z důvodu poskytování objednaných služeb
 • zákonná povinnost (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě)
 • oprávněný zájem správce (např. vymáhání neuhrazených pohledávek, zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv ASEC, záznamy kamerového systému za účelem ochrany majetku a osob)
 • přímý marketing (zasílání informací o službách ASEC) vůči zákazníkům
 • výběrová řízení na vypsané pracovní pozice
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

S ohledem na tyto účely ASEC zpracovává zejména osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě (objednávce) nebo které získá od fyzické osoby v průběhu plnění smlouvy, objednávky (viz předchozí bod 3. Kategorie osobních údajů). Zpracování osobních údajů fyzické osoby pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění ze strany ASEC.

 

 1. Potřebuje ASEC ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby?

ASEC zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu 4. zejména v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje. Výjimečně zpracovává osobní údaje se souhlasem fyzické osoby (např. údaje uchazečů o zaměstnání, kteří nebyli pro pracovní pozici vybráni, ale dali souhlas k budoucímu kontaktování v případě nové možnosti zaměstnání).

 

 1. Jak dlouho ASEC osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje fyzických osob ASEC zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smlouvy ASEC uchovává osobní údaje dál, pokud má takovou povinnost z nějakého právního předpisu. V současné době to může být až 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být právní nárok ASEC z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby.


 1. Způsob zpracování osobních údajů

ASEC zpracovává osobní údaje ručně, žádná fyzická osoba není předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro fyzickou osobu jakékoli právní účinky nebo by se jí mohlo obdobným způsobem dotýkat.

 

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

ASEC při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá i služby jiných dodavatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané ASEC, mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje dle pokynů ASEC a nesmí je využít jinak. ASEC takového dodavatele pečlivě vybírá a s každým zpracovatelem uzavírá zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou pro zpracovatele stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

ASEC může také mít zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům.

ASEC nepředává osobní údaje mimo území EU.

 

 1. Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. ASEC   tyto informace shrnula do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte naši společnost: asec@asec.cz nebo na adrese provozovny, tedy ASEC - elektrosystémy s.r.o., Pražákova 52, 619 00 BRNO.

Dle nařízení GDPR má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro ASEC   identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz - subjekt osobních údajů má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz
 • právo vznést námitku - námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy, ASEC v případě oprávněnosti námitky má povinnost zpracování osobních údajů ukončit
 • právo na přenositelnost údajů - pokud ASEC subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: uoou.cz
 • právo na omezení zpracování - v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí ASEC jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování ASEC omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní
 • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů - toto právo spočívá v povinnosti ASEC oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby